مرحله نهایی موت کورت با موضوع داوری
معاضدت امور حقوقیایرانیان خارج از کشور
نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل
نشست با موضوع اصول لایحه نویسی ویژه کارآموزان و وکلای جوانان
جنایات بر مبنای تقلید و تاثیر
بررسی حقوق و تکالیف وکلا در تسلیم اظهارنامه و دستورالعمل توافق مالیاتی
نوآوریها و چالشهای لایحه تجارت
«نقد و بررسی کتاب اوکاشا»، «در کشاکش اجرای عدالت در جهانی که برپایی عدالت تنها بر دوش مجریان قانون است»
حقوق دعاوی ارزی و گمرکی
نشست با موضوع نقش وکلا در تضمین اجرای قانون اساسی
اطلاعیه عدم برگزاری موت کورت با موضوع داوری
مرحله نهایی موت کورت با موضوع داوری